BAURISS doo

Šarplaninska 60

Urbana vila Šarplaninska

STAMBENI OBJEKAT
Su+P+1+Pk
Šarplaninska 60, Novi Sad
KP 6640 KO Novi Sad II
Bruto površina objekta 428,82 m2

Investitor:
BAURISS doo
Šarplaninska 60
Novi Sad
tel: 021 2100 400
mob: 063 509 005

Projektant:
PIETRASO PETROVARADIN
Alibegovac bb, Petrovaradin

Odgovorni projektant arhitekture:
Miloš Medenica, dipl.inž.arh.
(broj licence 300 K483 11)

Izvođač radova:
MŽSGRADNjA doo
Marije Petrović 26, Novi Sad

Odgovorni izvođač radova:
Vladislav Amidžić, dipl.inž.građ.
(broj licence 410 I00455 19)

Stručni nadzor:
Miloš Medenica, dipl.inž.arh.
(broj licence 300 K483 11)

Broj građevinske dozvole:
ROP-NSD-7369-CPI-3/2021 od 11.10.2021.
Grad Novi Sad, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove

Broj prijave radova:
ROP-NSD-7369-WA-5/2021 od 15.10.2021.
Grad Novi Sad, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove

Početak radova: 15.10.2021.

Završetak radova: 1.8.2022.

 

 

 

Saturday, 12 November 2022